Artikel 1 – Definities/ Algemeen

a) Deze Algemene Leveringsvoorwaarden verstaan onder voorwaarden: de BGBrabant algemene leveringsvoorwaarden. BGBrabant: gevestigd Oude Litherweg 1, 5346 RN Oss.
Afnemer: degene aan wie de aanbieding is gericht of die aan BGBrabant opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten of levering van zaken.

b) De voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen BGBrabant en de afnemer gesloten overeenkomsten strekkende tot levering  van zaken en/of het verrichten van diensten.

c) Algemene (inkoop-)voorwaarden van de afnemer zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zijn.

Artikel 2 – Offertes/Prijzen

a) Tenzij daarin uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle aanbiedingen vrijblijvend. Elke aanbieding van BGBrabant kan slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

b) De door BGBrabant opgegeven prijzen gelden voor levering exclusief pakketkosten en heffingen vanuit een magazijn of vestigingsplaats van BGBrabant, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Levering is alleen geldig in Nederland tenzij anders schriftelijk is overeengekomen tussen BGBrabant en de afnemer.

c) Prijsopgaven zijn exclusief BTW, pakketkosten en andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.

Artikel 3 – Levering en levertijd

a) Door BGBrabant opgegeven levertijden en andere data zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient BGBrabant schriftelijk, bij aangetekend schrijven, in gebreke te worden gesteld. Daarbij zal aan BGBrabant een redelijk termijn worden gegund, waarbinnen deze alsnog kan nakomen. Als redelijk termijn geldt een periode van twee weken na het verstrijken van de opgegeven levertijd.

b) Zodra zaken bij BGBrabant ter afhaling dan wel bezorging gereed staan of de uit de dienstverlening voortvloeiende werkzaamheden zijn voltooid, gelden zaken als geleverd of diensten als verleend.

c) De afnemer is verplicht een levering op een ander tijdstip dan door BGBrabant is opgegeven te accepteren. BGBrabant kan verkochte zaken in gedeelten leveren en factureren.

Artikel 4 – Overmacht

a) Onder overmacht wordt begrepen iedere omstandigheid die de normale nakoming van een verbintenis verhindert, en welke niet aan BGBrabant is toe te rekenen. Als dergelijke omstandigheden (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) gelden in ieder geval: stakingen, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen, niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan BGBrabant afhankelijk is, maatregelen van overheidswegen, algemene storingen in de energievoorziening, algemene vervoersproblemen, weersomstandigheden etc.

b) BGBrabant kan zich ook op overmacht beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt  nadat BGBrabant haar verbintenis had moeten nakomen.

c) Gedurende de toestand van overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van BGBrabant zonder rechterlijke tussenkomst opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door BGBrabant niet mogelijk is, langer dan twee weken, kunnen beide partijen de overeenkomst, met inachtneming van artikel 4d, ontbinden waarbij in dat geval geen verplichting tot schadevergoeding bestaat.

d) Heeft BGBrabant bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldaan, of kan zij slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldoen, dan kan BGBrabant het reeds geleverde deel afzonderlijk factureren, dan wel het te leveren deel leveren en factureren. Voorstaande is niet van toepassing als het reeds geleverde dan wel het leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 5 – Risico en eigendomsovergang

a) De afnemer draagt het risico voor alle schade die aan of door de geleverde zaken en/of diensten mochten ontstaan vanaf het moment van levering. Degene voor wiens rekening de organisatie van het transport komt draagt het onderhavige risico vanaf het moment waarop het transport aanvangt, daarbij is deze gehouden het bedoelde risico op voldoende wijze te verzekeren.

b) De afnemer is verplicht vanaf de levering tot het tijdstip van volledige betaling de geleverde zaken op zijn kosten tegen de gebruikelijke risico’s te verzekeren en verzekerd te houden op normale voorwaarden bij een naar naam en faam bekende verzekeringsmaatschappij.

c) Iedere levering van zaken door BGBrabant aan de afnemer geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de afnemer al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden met inbegrip van rente en kosten als bedoeld in artikel 3:92 lid 2 BW.

d) BGBrabant kan bij uitblijven van tijdige nakoming van betaling door de afnemer, zonder ingebrekestelling of rechterlijk tussenkomst, de koopovereenkomst ontbinden en de door hen geleverde zaken terug nemen zonder tot vergoeding van enige schade gehouden te zijn. Alsdan verleent BGBrabant vrije toegang tot de geleverde zaken.

e) Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de afnemer is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde daarop enig ander recht verlenen, behoudens indien sprake is van de normale bedrijfsuitoefening van de afnemer.

Artikel 6 – Betaling

a) Tenzij anders is overeengekomen, geschieden alle leveringen via vooruitbetaling. Indien partijen zijn overeengekomen dat de betaling niet vooruit zal geschieden, dan dient de betaling door de afnemer  op  de door BGBrabant aangegeven wijze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij partijen een andere betalingstermijn zijn overeengekomen. Betaling dient in alle gevallen plaats te vinden zonder korting of verrekening.

b) Door de afnemer gedane betalingen strekken in de eerste plaats steeds tot afdoening van alle verschuldigde rente en kosten, en in tweede plaats tot afdoening van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de afnemer, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

c) De afnemer is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een vergoeding wegens renteverlies verschuldigd van minimaal 1% per maand, of indien de wettelijk rente  hoger mocht zijn de wettelijke rente. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover rente wordt berekend, verhoogd met de over dat jaar verschuldigde rente.

d) Is de afnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer verplichtingen, dan wordt de vordering uit handen gegeven. Bij het uit handen geven van de vordering worden de buitengerechtelijke kosten doorberekend. Alle kosten voortvloeiende uit het verzuim, zoals advocaatkosten, rechtbankkosten, deurwaarder en incassokosten zullen ook worden verhaald op de afnemer.

Artikel 7 – Reclame

a) De afnemer is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of BGBrabant de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. De afnemer is gehouden BGBrabant terstond schriftelijk in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De afnemer dient dit onderzoek en de betreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk zeven dagen na de levering.

b)De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de afnemer in gebreke is gebleven en het onderzoek of de kennisgeving als bedoeld in artikel 7a tijdig te doen.

c) BGBrabant staat in voor zowel de deugdelijkheid van de door hem geleverde zaken in relatie tot de hoogte van de prijs, als voor de kwaliteit van de dienstverlening, behoudens in geval van:

  1. niet in acht nemen van de door BGBrabant en/of producent of importeur gegeven aanwijzingen en/of voorschriften
  2. een ander dan normaal gebruik
  3. gebreken voortkomend uit slijtage
  4. montage of reparatie door derden
  5. toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake aard of kwaliteit van toegepaste materialen
  6. materialen of zaken die door de afnemer aan BGBrabant ter bewerking zijn verstrekt
  7. materialen, zaken en werkwijzen voor zover deze op uitdrukkelijke instructie van de afnemer zijn toegepast.

d) Indien BGBrabant op grond van artikel 7c zaken vervangt, worden de vervangen zaken haar eigendom. Indien de afnemer de zaken reeds in gebruik heeft genomen, is BGBrabant gerechtigd de afnemer een gebruiksvergoeding in rekening te brengen. Deze vergoeding betreft de periode dat de zaak bij de afnemer of een derde in gebruik is geweest en staat in dezelfde verhouding tot de koopprijs als de gebruiksperiode tot de normale levensduur.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

a) De aansprakelijkheid van BGBrabant is beperkt tot nakoming van de in artikel 7c omschreven verplichtingen.

b) Voor directe of indirecte schade aan personen, zaken of het bedrijf van de afnemer en/of derden als gevolg van gebreken in door BGBrabant geleverde zaken en/of diensten is BGBrabant niet aansprakelijk, tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld van BGBrabant. BGBrabant is niet aansprakelijk voor gebreken in door BGBrabant geleverde zaken en/of diensten welke het gevolg zijn van opzet of grove schuld van haar personeel of derden waarvan zij zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient. BGBrabant is niet aansprakelijk voor verkeerde montage en/of beschadigingen van goederen die door montagepartners van BGBrabant geschieden.

c) De aansprakelijkheid van BGBrabant is beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover de aansprakelijkheid door de verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van BGBrabant beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende zaak en/of dienst.

d) BGBrabant is, binnen een redelijk termijn, verplicht om in geval van schade veroorzaakt door een gebrek in de geleverde zaak, voor zover hij deze zaak niet zelf heeft geproduceerd of in de EU heeft geïmporteerd, het adres van zijn leverancier, producent of importeur in de EU aan de afnemer bekend te maken.

e) Kan BGBrabant niet aan de verplichting van artikel 8d voldoen, of heeft BGBrabant de zaak zelf geproduceerd of in de EU geïmporteerd, dan is hij niet verder aansprakelijk dan waartoe hij op grond van de Wet (art. 6:185-193 BW) is gehouden.

f) BGBrabant is niet aansprakelijk voor schade, veroorzaakt doordat het in voorraad hebben, verhandelen etc. van de geleverde zaak inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht van een derde.

Artikel 9 – Toepasselijk recht en geschillen

a) Op de overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

b) In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, zal elk geschil tussen BGBrabant en afnemer, in geval de Arrondissementsrechtbank bevoegd is, ter berechting worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank in wiens rechtsgebied BGBrabant statutair gevestigd is.